Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Przedszkole Nr 2
Wejście do naszego Przedszkola
Przedszkole Nr 2
Plac zabaw dla grup starszych
Przedszkole Nr 2
Złota Jesień
Przedszkole Nr 2
Plac zabaw dla grup młodszych
Przedszkole Nr 2
Czekamy na bajkę
Przedszkole Nr 2
Sala 4 latków
Przedszkole Nr 2
Uczymy się języka angielskiego
Przedszkole Nr 2
Sala 5 latków
Przedszkole Nr 2
Dużo się uczymy
Przedszkole Nr 2
Sala 6 latków
Przedszkole Nr 2
Poznajemy litery
Przedszkole Nr 2
Jaka to litera
Przedszkole Nr 2
Sala 3 latków
Przedszkole Nr 2
Ulubiona bajka

Aktualności

Nasi Policjanci i Pies Sznupek uczą dzieci zasad bezpieczeństwa

Nasi Policjanci i Pies Sznupek uczą dzieci zasad bezpieczeństwa

26.09.2017 r.

Czytaj więcej...

Dzień Przedszkolaka

Dzień Przedszkolaka

22.09.2017 r.

Czytaj więcej...

Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 2

Koncepcja pracy na lata 2014 - 2019

Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej

Misja przedszkola

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspokaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

Wspomagamy rodziców w wychowaniu ich dzieci . Kierujemy się filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka. Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem. Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną i administracyjno-obsługową. Kultywujemy tradycje regionalne i patriotyczne .

Motto brzmi: ,,nasze przedszkole”

       Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

I. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 • Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez rodziców, radę pedagogiczną i społeczność przedszkolną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich  w działaniach (pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).
 • W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

 

 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 

 • Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.

 

 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 

 • Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.

 

 1. Dzieci są aktywne.

 

 • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące i indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.

 

 1. Respektowane są normy społeczne.

 

 • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
 • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.

 

 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 • Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.

 

 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 

 • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.

 

 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 

 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci.
 • Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
 • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi.

 

 1. Rodzice są partnerami przedszkola.

 

 • Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają w pozyskiwaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie zabaw dochodowych na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze na rzecz przedszkola.
 • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów rozwojowych” i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 

 • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej(kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, remizy, szkoły. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
 • Organizowane są imprezy środowiskowe, konkursy plastyczne, zawody sportowe.
 • Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami : Szkoła podstawowa, Gimnazjum, biblioteka , Ośrodek Zdrowia, TPD, MOKSiR, OSP, MOPS, Nadleśnictwo w Rudach Raciborskich, Rada Miasta. 

 

 1.  Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

 

 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
 • Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
 • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
 • Ogród przedszkolny jest wyposażony w atrakcyjny sprzęt rekreacyjny.
 • Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola i jego otoczenia.

II. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

 Sposoby motywacji dzieci:

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed całą grupą,

- pochwała przed rodzicami,

- oklaski,

- emblematy,

- przydział funkcji.

Stosowane kary:

- brak nagrody,

- upomnienie ustne,

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

- poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

-  przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie,  dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

 • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • hospitacji,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent przedszkola:

 

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość tego, że jestPolakiem i Europejczykiem.

 

Wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków

     Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka oraz jego sytuację społeczną poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych odpowiednich do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formach prowadzonych przez specjalistów.

     Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i zmierzają do wyzwalania ciekawości i aktywności dzieci. Są to m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują z sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do kształtowania otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

     Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole – dom i doskonali formy tej współpracy.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie przedszkolem

     Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista  logopeda. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne.Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

     Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Podstawą zmian jest coroczna analiza zasobów przedszkola, jego specyfiki oraz pozyskiwanie informacji o potrzebach środowiska lokalnego. Realizacja koncepcji odbywa się poprzez uwzględnianie jej założeń i priorytetów w planach pracy na kolejny rok z wykorzystaniem wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Priorytety

 • wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju,
 • modyfikacja systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy      psychologiczno-pedagogicznej
 • współpraca ze środowiskiem dla dobra dzieci i przedszkola
 • wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego,
 • doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 • poszerzenie katalogu własnych tradycji.
 • podnoszenie kwalifikacji i doskonalenia nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy

 

Założenia programowe

Realizacja zadań na poszczególne lata pracy:

Rok 2014/2015

Nasza Ojczyzna-Mała i Duża”.

Wprowadzenie dzieci w rzeczywistość społeczno-kulturową i rozwijanie ich poczucia tożsamości narodowej.

Rok 2015/2016

,,Ogród zmysłów-rozwijanie umiejętności i uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym”.
Rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych działań z wykorzystaniem zmysłu słuchu, wzroku, węchu i dotyku.

Rok 2016/2017

,,Od słowa do słowa -wspomaganie rozwoju mowy dzieci przez różnorodny kontakt z literaturą i sztuką”.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Rok 2017/2018

,,Nasze emocje i uczucia”.

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach ich działalności.

Rok 2018/2019

,,Przedszkolak w świeci przyrody i ekologii”.

Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz pokazanie dziecku walorów estetycznych , harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.

 

 

 

 

Rok 2014/2015

Nasza Ojczyzna-Mała i Duża”.

Wprowadzenie dzieci w rzeczywistość społeczno-kulturową i rozwijanie ich poczucia tożsamości narodowej.

Obszar rozwoju – cele główne

Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej

Procesy zachodzące w przedszkolu

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Zarządzanie przedszkolem

-identyfikowanie się z najbliższym środowiskiem i regionem

- kształtowanie postawy szacunku i odpowiedzialności wobec tradycji i dziedzictwa kulturowego -wzmacnianie więzi ze społecznością przedszkolną,

środowiskiem lokalnym, regionem i krajem

-promowanie placówki w środowisku Nawiązanie współpracy z miłośnikami regionu śląskiego.                  -korzystanie z ofert placówek oświatowych i innych instytucji w zakresie udziału w konkursach wystawach i festiwalach                -kontynuowanie współpracy z biblioteką miejską

Przygotowanie bazy do realizacji zadań planu rocznego

Rok 2015/2016

,,Ogród zmysłów-rozwijanie umiejętności i uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym”.
Rozwijanie umiejętności i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych działań z wykorzystaniem zmysłu słuchu, wzroku, węchu i dotyku.

Obszar rozwoju – cele główne

Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej

Procesy zachodzące w przedszkolu

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Zarządzanie przedszkolem

-opracowanie tematyki do realizacji zadań

-zgromadzenie materiałów związanych z zadaniem rocznym

-tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka

-kształtowanie umiejętności twórczych

-wykorzystanie ofert konkursów dla lokalnych przedszkoli

-wzbogacenie form promocji przedszkola,

-czynny udział w różnorodnych imprezach kulturalnych

Zaakceptowanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem zdolnym.

Rok 2016/2017

,,Od słowa do słowa -wspomaganie rozwoju mowy dzieci przez różnorodny kontakt z literaturą i sztuką”.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Obszar rozwoju – cele główne

Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej

Procesy zachodzące w przedszkolu

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Zarządzanie przedszkolem

-ustalenie rozkładu tematów dla poszczególnych grup

-ustalenie sposobów poznawania przez dzieci wszelkich wartości oraz ich realizacji

-stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej, rozwijanie mowy jako czynności umysłowej

-budzenie i rozwijanie przywiązania do języka ojczystego

-kształtowanie doznań estetycznych

-kontynuacja edukacji poprzez kontakt z książką

-nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi

-kontynuowanie współpracy z Domem Kultury

-współpraca z innymi placówkami oświatowymi, udział w konkursach

-uściślenie współpracy z rodzicami

-ustalenie procedur pracy zespołowej

-doposażenie bazy w pomoce dydaktyczne z dziedziny literatury i sztuki .

Rok 2017/2018

,,Nasze emocje i uczucia”.

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach ich działalności.

Obszar rozwoju – cele główne

Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej

Procesy zachodzące w przedszkolu

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Zarządzanie przedszkolem

-ustalenie

procedur badania oraz analizowania osiągnięć dzieci,

-ustalenie procedur radzenia sobie z trudnym

zachowaniem dzieci

-poznanie idei zrównoważonego rozwoju,

-modyfikacja systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-ped. dzieciom, rodzicom i nauczycielom,

-podjęcie działań na rzecz wdrażania nowatorstwa pedagogicznego

--popularyzacja wiedzy o prawach dziecka i prawach człowieka,

-doskonalenie systemu współpracy z rodzicami,

-ustalenie katalogu tradycji przedszkolnych z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju

-wypracowanie kodeksu etyki zawodowej,

-dostosowanie bazy do realizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rok 2018/2019

,,Przedszkolak w świecie przyrody i ekologii”.

Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz pokazanie dziecku walorów estetycznych , harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.

Obszar rozwoju – cele główne

Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej

Procesy zachodzące w przedszkolu

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Zarządzanie przedszkolem

-ustalenie rozkładu tematów dla grup

w celu realizacji programu

-wypracowanie z dziećmi kodeksu ekologicznego jako efektu realizowanej tematyki

-opracowanie i wdrożenie programu wychowania przedszkolnego poszerzającego treści podstawy programowej o założenia zrównoważonego rozwoju,

-wdrażanie nowatorstwa pedagogicznego – nowe metody

-doskonalenie systemu współpracy ze środowiskiem,

-nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju,

-przystąpienie do projektów zewnętrznych w obszarze zrównoważonego rozwoju

-ustalenie procedur pracy zespołowej,

-podjęcie działań dotyczących oszczędzania energii

-podjęcie działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów

 

 

Aneks nr 1

z dn. 19.11.2014

(modyfikacja koncepcji pracy)

     Koncepcja Pracy  Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej jest punktem odniesienia dla metodycznych i organizacyjnych działań placówki .Koncepcja nie jest narzucona z zewnątrz.

    Koncepcja Pracy przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej omawia cele pedagogiczne i zasady pracy. Jest  aktualizowana i dostosowana do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb środowiska.

   Na zebraniu rodziców 28.10.2014 rodzice zaproponowali modyfikację Koncepcji Pracy , która na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  uchwałą nr 3/2014 z dn. 19.11.2014 została zaakceptowana.

  Zmiany na rok szkolny 2014/2015 – poszerzona zostanie oferta edukacyjna o następujące tematy:

1.Spotkanie z osobą niepełnosprawną lub prelekcja „Inny nie znaczy gorszy”

2.”Pierwsza pomoc dla dzieci”

3.Spotkanie z leśnikiem  

4.Sport i turystyka  

5.Piramida zdrowia

997-pan policjant jedzie!!!

16 październik
Bezpieczeństwo naszych dzieci jest sprawą priorytetową, dlatego co roku odwiedzają nas policjanci aby uczulić dzieci na sytuacje niebezpieczne. Tym razem policjanci w ciekawy sposób ( praktycznie) uczyli dzieci zachowania w razie ataku psa, zaczepek nieznajomych, wzywania pomocy, zagubienia. Dodatkową atrakcją był radiowóz ( wóz radiowy wg. naszych małych ekspertów). Każde dziecko mogło się przymierzyć do roli policjanta i tym sposobem prawie setka policjantów zasili nasze służby mundurowe. Możemy spać spokojnie!

Czytaj więcej...