Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Przedszkole Nr 2
Wejście do naszego Przedszkola
Przedszkole Nr 2
Plac zabaw dla grup starszych
Przedszkole Nr 2
Złota Jesień
Przedszkole Nr 2
Plac zabaw dla grup młodszych
Przedszkole Nr 2
Czekamy na bajkę
Przedszkole Nr 2
Sala 4 latków
Przedszkole Nr 2
Uczymy się języka angielskiego
Przedszkole Nr 2
Sala 5 latków
Przedszkole Nr 2
Dużo się uczymy
Przedszkole Nr 2
Sala 6 latków
Przedszkole Nr 2
Poznajemy litery
Przedszkole Nr 2
Jaka to litera
Przedszkole Nr 2
Sala 3 latków
Przedszkole Nr 2
Ulubiona bajka

STATUT PRZEDSZKOLA NR 2 W KUŹNI RACIBORSKIEJ

 

 STATUT
PRZEDSZKOLA  NR  2
W
KUŹNI  RACIBORSKIEJ

Na podstawie:
•    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
•    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
•    Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
•    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1603);
•    Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1634);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627);
•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);
•    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne
§ 1

1.    Przedszkole Nr 2 zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2.    Siedziba przedszkola znajduje się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Westerplatte 1.
3.    Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kuźnia Raciborska.
4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Śląskie Kuratorium Oświaty

§ 2

Ilekroć w przedszkolu jest mowa o:
1)    jednostce, przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej;
2)    Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 2 w Kuźni Raciborskiej;
3)    Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4)    Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§ 3

1.    Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2.    Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.
3.    Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
4.    Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§ 4

1.    Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1)    Gminę Kuźnia Raciborska;
2)    rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
2.    Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5

1.    Czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia jest zróżnicowana ze względu na indywidualne potrzeby rodziców.
2.    Przedszkole zapewnia odpłatnie wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
3.    Z wyżywienia korzysta każde dziecko. Ilość posiłków zależna jest od ilości godzin pobytu w przedszkolu.
4.    Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej Kuźnia Raciborska. Opłaty nie dotyczą rodziców dzieci 6 letnich objętych obowiązkowych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
5.    Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala się zgodnie  z bieżącą uchwałą  Rady Miejskiej.
6.    W przypadku nieobecności  dziecka, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
7.    Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych.
8.    Opłaty za pobyt dziecka kwitowane są na kwitariusz przychodowo – ewidencyjny opłat.
9.    Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (język obcy nowożytny gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia muzyczne, aktorskie itp.).
10.    Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru dzieci i rodziców. Zajęcia te są finansowane w całości przez rodziców.
11.    (uchylono).
12.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
13.    Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora jednostki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
14.    Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ  II
Cele i zadania przedszkola.
§ 6

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy.
3. Do zadań przedszkola należy:
1)    Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2)    Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3)    Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4)    Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)    Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6)    Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7)    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8)    Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12)    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16)    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 7

1.    Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym oraz przyrodniczym.
2.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez MEN.
3.    Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju jednostki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
4.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5.    Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8

1.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1)    zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2)    zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
3)    stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i p.poż;
4)    współpracuje z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 8a

1. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając dzieciom w miarę potrzeb konsultację i pomoc. Do form współpracy tej zalicza się:
1)    zebrania i spotkania z rodzicami na terenie przedszkola prowadzone przez psychologa;
2)    badania dzieci i porady dla rodziców w poradni i na terenie przedszkola za zgodą rodziców;
3)    zebrania rad pedagogicznych z psychologiem celem ustalenia zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
4)    zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli i pracowników poradni na terenie przedszkola.
2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
3.    Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,  sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
5.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc organizuje dyrektor przedszkola.
6.    Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwani dalej „specjalistami”.
7.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) poradni;
6) pomocy nauczyciela;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego;
10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
9.    W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
4) porad i konsultacji.
10.    W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

§ 9

1.    Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1)    jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;
2)    dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.
2.    Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
3.    W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
4.    Dziecko powinno być odebrane i przyprowadzone do przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. W przypadku, gdy osoba upoważniona jest niepełnoletnia, rodzice (opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
5.    W przypadku przyprowadzenia dziecka w innych godzinach niż zadeklarowane rodzice zobowiązani są do wcześniejszego powiadomienia przedszkola (Dyrektora, nauczyciela) o ich zmianie, ze względu na konieczność zapewnienia posiłku;
6.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
7.    Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.

ROZDZIAŁ  III
Organy przedszkola
§ 10

1.    Organami Przedszkola są:
1)    Dyrektor przedszkola;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Rada Rodziców.
2.    Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają Regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 11

1.    Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2.    Funkcję dyrektora przedszkola powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
3.    Funkcję dyrektora może przedłużyć organ prowadzący na kolejne 5 lat za zgodą Rady Pedagogicznej i po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4.    Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje
je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
5.    Na pierwszym posiedzeniu Rady pedagogicznej dokonuje się wyboru nauczycieli na stanowisko społecznego wicedyrektora, który pełni obowiązki dyrektora w czasie jego nieobecności.
6.    Zadania dyrektora są następujące;
1)    kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
3)    prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola,
4)    jeżeli przerwa w działalności oświatowej Przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział, kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu ),
5)    przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
6)    wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,
7)    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola,
8)    współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującym,
9)    kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
10)    przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
11)    organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
12)    powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6 – letnie, o spełnianiu przez nie w Przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,
13)    gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy  według zasad określonych w odrębnych przepisach;
14)    przewodniczenie radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
15)    dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenia odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
16)    planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
17)     podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
18)     wykonuje zadania określone w Karcie Nauczyciela związane z przyznawanie awansu zawodowego nauczycieli;
19)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i p.poż;
20)    stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
20a) współpracuje z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi;
21)    koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
22)    prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
23)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
7. Dyrektor stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
8. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 12

1.    Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
4.    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdy semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz w miarę potrzeb.
5.    Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
6.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
7.    Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
8.    Do kompetencji stanowiącej Rady Pedagogicznej należy w szczególności,
1)    przygotowanie projektu Statutu przedszkola,
2)    zatwierdzenie planów pracy Przedszkola,
3)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i zajęć autorskich, po zaopiniowaniu projektów przez Radę Rodziców,
4)    uchwalanie Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
5)    ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
6)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
9.    Rada Pedagogiczna opiniuje:
1)    Projekt planu finansowego Przedszkola, składanego przez Dyrektora;
2)    projekt szkoleń pracowników, wnioski o nagrody i wyróżnienia,
3)    organizację pracy jednostki,
4)    przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
5)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-opiekuńczych,
10.    Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
11.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
12.    Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielne tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
13.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
14.    W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
15.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
16.    Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady informacje bezpośrednio dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
17.    Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
18.    Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem, i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
19.    Zasady Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 13

1.    Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.
2.    Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
3.    W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielem rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
4.    W wyborach o których mowa ust. 3, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
6.    Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:
1)    opiniuje plan rozwoju jednostki;
2)    na wniosek dyrektora wydaje opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o stopnie awansu zawodowego;
3)    wyraża opinię na temat funkcjonowania przedszkola.
7.    W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
8.    Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
9.    Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw jednostki.
10.     Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)    W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania.
2)    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.
11.     Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w Porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 14

1.    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2.    Wszelkie sprawy między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor jednostki uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. W wyniku braku uzgodnienia, sprawę przekazuje się do dalszego rozpatrzenia organowi prowadzącemu, bądź nadzorowi pedagogicznemu w ramach kompetencji do rozpatrzenia.
3.    Przepływ informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:
1)    spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami rady pedagogicznej i rady rodziców;
2)    zebrania rady pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli rady rodziców;
3)    zebrania rodziców z Dyrektorem i radą pedagogiczną przedszkola.
4. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor jednostki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
5. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz jednostki na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

§ 15

1.    W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
2.    Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
3.    Współpraca Przedszkola ze stowarzyszeniem:
1)    pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;
2)    wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą Przedszkola;
3)    umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich;
4)    wpływa na integrację dzieci;
5)    wpływa na podniesienie jakości pracy Przedszkola.

ROZDZIAŁ  IV
Organizacja przedszkola
§ 16

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 21 kwietnia.
4.    Arkusz organizacji Przedszkola, zatwierdza organ prowadzący Przedszkole w terminie do 29 maja danego roku.
5.    W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
1)    liczbę oddziałów;
2)    liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3)    tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
4)    czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5)    liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6)    liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7)    liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8)    ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6.    Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
7.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycieli, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
8.    Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
9.    W przedszkolu są 4 oddziały zbliżone wiekowo.
10.    Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych jednostki może ulegać zmianie.
11.    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1)    sale zajęć do poszczególnych oddziałów I, II, III, IV;
2)    salę rekreacyjną;
3)    pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
4)    kuchnię;
5)    szatnie dla dzieci i personelu.
12.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
13.    Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
14.    Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

§ 17

1.    Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów ) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
2.    Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3.    Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4.    Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5.    Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.
6.    Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do 15.30 lub w każdym innym czasie pracy jednostki z uwzględnieniem ust. 7.
7.    Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście bądź telefoniczne ).

§ 18

1.    Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2.    W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są :
1)    (uchylono)
2)    dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych;
3)    dzieci już uczęszczające do danego przedszkola;
4)    dzieci obojga rodziców pracujących;
5)    (uchylono).

§ 19

1.    Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1)    systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole;
2)    nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola;
3)    nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ  V
Wychowankowie przedszkola
§ 20

1.    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.    (uchylono)
4.    Dziecko, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Orzeczenie o orzeczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowej szkoły.
5.    Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
6.    Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4)    poszanowania jego godności osobistej;
5)    poszanowania własności;
6)    opieki i ochrony;
7)    partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8)    akceptacji jego osoby.
7.    Do obowiązków dziecka należy:
1)    zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej;
2)    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;
3)    każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny);
4)    informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;
5)    poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów;
6)    słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ  VI
Rodzice
§ 21

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1)    przestrzeganie niniejszego Statutu;
2)    zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,  przybory i pomoce;
3)    respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
4)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
5)    terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6)    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie  o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 22

1.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania jego indywidualnego rozwoju.
2.    Rodzice mają prawo do:
1)    zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
2)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej  informacji na temat swojego dziecka;
3)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa
w rozpoznawaniu przyczyn  trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy  przedszkola;

§ 23

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola otrzymują na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

§ 24

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 - 3 razy w roku szkolnym.

§ 25

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a)    zebrania grupowe;
b)    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, pedagogiem;
c)    kąciki dla rodziców;
d)    zajęcia otwarte.
e)    uroczystości przedszkolne;
f)    zabawy i festyny.

ROZDZIAŁ  VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 26

1.    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2.    Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3.    Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
3)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4)    stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
5)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
6)    współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
7)    planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
8)    dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
9)    eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
10)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
11)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
12)    realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
13)    czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
14)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
15)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności jednostki.

§ 27

1.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1)    poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2)    ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3)    włączenia ich w działalność przedszkola.
2.    Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
3.    Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
4.    Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
5.    Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.

§ 28

1.    Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.    (uchylono).
3.    (uchylono).
4.    (uchylono).
5.    (uchylono).

 § 29

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 30

1.    Znowelizowany przepis art.63 Karty Nauczyciela przyznaje nauczycielom prawo do ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. W rozdziale zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego” znajdują się przepisy zapewniające ochronę funkcjonariuszom publicznym (podczas lub w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych) przez zaliczenie do czynów zabronionych :
1)    naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art.222),
2)    czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego wspólnie z innymi osobami lub z użyciem broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego (art.223),
3)    stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art.224 § 2),
4)    znieważanie funkcjonariusza publicznego (art.226).

§ 31

1.    Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
1)    w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi;
2)    ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
3)    szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
2.    Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ  VIII
Postanowienia końcowe
§ 32

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 33

Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

§ 34

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a)    udostępnienie Statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 35

Regulaminy działalności uchwalane  przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 36

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 37

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.